EWA WASZKIEWICZ 664 775 990

Regulamin

§ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem.

2. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem serwisu bądź adresu e-mail.

3. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.

§ II
DEFINICJE REGULAMINU

1. Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:

1.1. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi zgodnie z obowiązującym prawem, Agencję Usługowo-Handlową “POLON-TOUR” Sp. z o.o. w Olsztynie: NIP: 7420010262. REGON: 004440629, reprezentowaną przez Psycholog Ewę Waszkiewicz.

1.2. Adres pocztowy – adres do korespondencji Usługodawcy: ul. Mickiewicza 4, pokój 317, 10-549 Olsztyn.

1.3. Adres e-mail – oznacza adres poczty elektroniczny Usługodawcy: info@pracowniawaszkiewicz.pl

1.4. Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.), Ewę Waszkiewicz.

1.5. Formularz kontaktu – oznacza formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest umożliwia prawidłowe korzystanie z usług.

1.6. Klient – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu.

1.7. Konto – oznacza indywidualne konto Klienta wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu, obsługiwane tylko i wyłącznie przez Klienta co do którego zapewnia, że nikt inny nie może mieć legalnego dostępu.

1.8. Serwis – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej www.pracowniawaszkiewicz.pl, do której ten dysponuje stosownym prawem.

1.9. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.10. Usługa – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, polegające w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, terapii, udzielaniu pomocy psychologicznej, doradztwie, szkoleniach, badaniach.

§ III
USŁUGI

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.

2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, form komunikacji.

3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług Psychologa, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług.

4. Usługi płatne mogą być opłacane tradycyjnym przelewem bankowym lub w gotówce na spotkaniu.

5. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez Psychologa.

6. Serwis www.pracowniawaszkiewicz.pl oferuje następujące formy usług:

6.1.  Pojedyncze konsultacje i sesje realizowane stacjonarnie lub online.

6.2.  Konsultacje i sesje w pakietach realizowane stacjonarnie lub online.

6.3. Programy szkoleniowe realizowane stacjonarnie lub online.

§ IV
WARUNKI TECHNICZNE

1. Na potrzeby świadczenia usługi online przez serwis www.pracowniawaszkiewicz.pl wymagane jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu oraz łącza internetowego.

2. Klient musi posiadać przynajmniej komputer z dwurdzeniowym procesorem o częstotliwości 2 GHz lub szybszy.

3. Klient musi zapewnić przynajmniej połączenie szerokopasmowe z Internetem o przepustowości conajmniej 1Mb/S (download/upload) oraz w przypadku konsultacji grupowych 1Mb/s (upload) i 2Mb/s (download).

§ V
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji: spotkanie bezpośrednie lub videorozmowa internetowa.

2. Wybór formy świadczenia usług należy do Klienta i Usługodawcy (wymagana jest obupólna zgoda).

3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji. Szczegółowe warunki techniczne wskazane zostały przez Usługodawcę w opisie poszczególnych form komunikacji.

4. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie Klienta możliwie najszybciej od otrzymania formularza kontaktowego, telefonicznie lub przez e-mail.

§ VI
ZAWARCIE UMOWY

1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym usług przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:

1.1 Wejście na Serwis.

1.2. Wybór właściwej usługi i terminu w kalendarzu ZnanyLekarz lub wysłanie zamówienia poprzez formularz kontaktowy lub e-mail.

1.3 W przypadku zamówienia w Serwisie prawidłowe wypełnienie formularza kontaktowego przez Klienta w poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych osobowych, oświadczenie o akceptacji regulaminu i polityki prywatności bez żadnych zastrzeżeń i spełnianiu wymaganych przez Regulamin warunków – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.

1.4. Zatwierdzenie danych wpisanych w Formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy w celu przetworzenia.

1.5. Ustalenie z Psychologiem terminu wizyty w trakcie rozmowy telefonicznej lub poprzez e-mail, w kontakcie zainicjowanym przez Psychologa.

1.6. Dokonanie płatności tradycyjnym przelewem bankowym lub w gotówce na spotkaniu.

2. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym i usługi zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz. Może to się odbyć wyłącznie  poprzez zamówienie na portalu ZnanyLekarz, bądź przesłanie odpowiedniego zamówienia przez formularz kontaktowy lub e-mail.

3. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta jako podmiotu diagnozowania i oddziaływania psychologicznego zgody na świadczenie tych usług.

4. Odwołanie lub przełożenie terminu wizyty jest możliwe poprzez portal ZnanyLekarz  (w przypadku usług tam zamówionych), sms lub na adres e-mail. Psycholog nie gwarantuje jednak nowego wolnego terminu i zwrotu kosztów, jeśli wizyta została opłacona.

5. Klientowi, który nie pojawił się na spotkaniu bezpośrednim lub videorozmowie bez uprzedniego jej odwołania nie przysługuje zwrot kosztów, jeśli wizyta została opłacona.

6. Spotkanie online zostaje anulowane, gdy nie ma uznania wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy lub Klient nie dostarczył e-mailem bankowego potwierdzenia przelewu tradycyjnego za wybraną usługę w uzgodnionym terminie od wykonania tej usługi.

7. Powyższe postanowienia nie wyłączają stosowania § I ust. 3 regulaminu.

§ VII
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

1. Wynagrodzenie za usługi jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.

2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie za usługę jest uiszczane przelewem tradycyjnym lub gotówką na spotkaniu.

4. Wysokość wynagrodzenia za usługę została podana w cenniku usług umieszczonym w serwisie.

5. W przypadku usługi stacjonarnej nie w pakiecie Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia w gotówce niezwłocznie po usłudze.

6. W przypadku pakietów usług (stacjonarnych oraz online) wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Usługodawcę przelewem tradycyjnym na wskazane konto.

7. W przypadku usług online wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Usługodawcę przelewem tradycyjnym na wskazane konto.

8. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub w odpowiednim terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.

9. W przypadku przelewu wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub odczytania bankowego  potwierdzenia przelewu przez Usługodawcę przesłanego na adres e-mail.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.

11. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta rachunek lub fakturę.

12. W przypadku nieobecności Klienta przez pierwsze 15 minut spotkania, bez uzasadnienia przez telefon/sms, Psycholog ma prawo anulować spotkanie, a Klientowi nie przysługuje wówczas zwrot pieniędzy za spotkanie, jeśli zostało opłacone.

§ VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca:

1.1. W zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z jej treścią i postanowieniami Regulaminu.

1.2. Zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.  Psycholog nie udziela informacji o przebiegu realizacji zlecenia osobom trzecim, za wyjątkiem rodziców/opiekunów prawnych osób niepełnoletnich oraz właściwym organom kontrolnym.

1.3. Kieruje się polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.4. Ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

1.5. Może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

1.6. W ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.

1.7. W ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

1.8. W ramach zawartej umowy ma prawo do nie rozpoczynania lub zaprzestania świadczenia usług w zdarzeniach nagłego zagrożenia życia i zdrowia Klienta. Jeśli u Klienta istnieje ryzyko zachowań zagrażających (np. ryzyko podjęcia próby samobójczej, zachowań agresywnych i autoagresywnych), Klient zostanie pouczony o konieczności skorzystania z numerów alarmowych.

1.9. W ramach zawartej umowy ma prawo do nie rozpoczynania lub zaprzestania świadczenia usług, jeśli uzna, że stan psychiczny Klienta nie pozwala na efektywną współpracę (np. kontakt pod wpływem środków psychoaktywnych).

1.10. W ramach zawartej umowy ma prawo do nie rozpoczynania lub zaprzestania świadczenia usług z podaniem uzasadnienia przed otrzymaniem od Klienta płatności.

1.11. Może w porozumieniu z Klientem odwołać lub przesunąć sesję w ramach usługi.

1.12. Ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

1.13. Ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 7 dniach od momentu ich umieszczenia w Serwisie.

2. Klient:

2.1. Ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami Regulaminu.

2.2. Ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.3. Ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.

2.4. Ponosi współodpowiedzialność za efekty pracy z Psychologiem.

2.5. Zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Psychologa w formie pisemnej.

§ IX
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie w formie elektronicznej na adres e-mail.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w formie pisemnej w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać możliwie szybko przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.

4. Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę, która już się odbyła – usługę jednostkową lub w ramach zakupionego pakietu usług/programów.

5. W porozumieniu z Usługodawcą Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy za usługę lub część usługi opłaconą z góry, która się jeszcze nie odbyła.

§ X
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres pocztowy Usługodawcy.

3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.

4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w Serwisie i stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.

3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby przedsiębiorstwa Usługodawcy, tj. w Olsztynie.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:

a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

Nazwa Usługodawcy: Agencja Usługowo-Handlowa “POLON-TOUR” Sp. z o.o. NIP: 7420010262. REGON: 004440629.

Psycholog: Ewa Waszkiewicz.

Adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 4, pokój 317, 10-549 Olsztyn.

E-mail: info@pracowniawaszkiewicz.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.