EWA WASZKIEWICZ 664 775 990

Wymagania, zobowiązania i prawa autorskie

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKA TRENINGU

Ćwiczenia w treningu odnoszą się do potencjalnie stresujących sytuacji, a ich celem jest rozwój odporności psychicznej. Jeśli masz zastrzeżenia co do swojego stanu zdrowia, obawy, że takie ćwiczenia mogą wywołać u Ciebie znaczne zdenerwowanie lub dyskomfort, proszę Cię o przemyślenie decyzji o udziale w treningu. Osoba korzystająca z wirtualnej rzeczywistości (VR) dodatkowo musi być w pełni świadoma potencjalnych skutków tej technologii dla jej zdrowia i ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie. Możesz porozmawiać ze mną na ten temat.

Uczestnikami treningu mogą być tylko osoby pełnoletnie, które mają dostęp do komputera stacjonarnego/laptopa na czas sesji (nie korzystamy z rozmów wideo przez telefon), potrafią obsługiwać skrzynkę e-mail i dysk Google.

Istnieją dodatkowe wymagania wobec osób decydujących się na trening w wirtualnej rzeczywistości. Przeciwwskazaniami do wzięcia udziału w treningu w wirtualnej rzeczywistości (VR) są:
a) choroby serca;
b) drgawki lub inne objawy epileptyczne;
c) choroby układu nerwowego;
d) zaburzenia psychiczne (np. stany lękowe lub zespół stresu pourazowego);
e) schorzenia wpływające na zdolność bezpiecznego wykonywania aktywności fizycznych.

Urządzenia wykorzystywane w wirtualnej rzeczywistości (VR) emitują fale radiowe, które mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę, jak również i przede wszystkim na rozruszniki serca. Jeżeli masz rozrusznik lub inne urządzenie medyczne, nie powinieneś/-naś korzystać z VR bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem. Osoby w ciąży lub w podeszłym wieku, przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń VR, również powinny skonsultować się z lekarzem.

Sprzęt VR jest każdorazowo dezynfekowany, jednak nie należy udostępniać urządzenia osobom cierpiącym na chorobę zakaźną, w szczególności oczu, skóry lub skóry głowy. Osoby badane posiadające w/w dolegliwości proszone są o zgłoszenie tego trenerowi przed rozpoczęciem treningu.

Korzystanie ze sprzętu VR oddziałuje na błędnik, zmysł orientacji przestrzennej, zmysł wzroku oraz słuchu, co w ograniczonej liczbie przypadków może być związane z występowaniem tzw. choroby posymulacyjnej. Objawy choroby posymulacyjnej mogą utrzymywać się i nasilać kilka godzin po skorzystaniu z usług. Objawy mogą obejmować te wyżej wymienione oraz senność i obniżoną zdolność wykonywania wielu zadań na raz.

Używanie sprzętu VR w sytuacjach, gdy jest się zmęczonym, sennym, przy problemach żołądkowych, w stanie stresu czy zdenerwowania, a także podczas kataru, grypy, bólu głowy, migreny, bólu ucha, może zwiększyć wrażliwość na odczuwane objawy. W przypadku w/w dolegliwości uczestnik proszony jest o możliwie szybkie zgłoszenie tego trenerowi przed sesją (im wcześniej, tym lepiej).

Dodatkowe informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń VR dostępne są na stronie internetowej producenta sprzętu, w tym w dokumencie zatytułowanym Ostrzeżenia dot. Zdrowia i Bezpieczeństwa dostępnym pod adresem https://www.oculus.com/legal/health-and-safety-warnings/ lub (w wersji fizycznej) u Trenera.


ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA TRENINGU

Warunkiem udziału w treningu jest zakup usługi trening rozwoju odporności psychicznej online/ w VR, a następnie korzystania z treningu z określoną częstotliwością (2 razy na tydzień) i w określonym czasie (przez 45 – 60 minut). Tylko przejście całego treningu umożliwia uzyskanie wyznaczonych celów. Jeśli uczestnik treningu zrezygnuje z niego w trakcie trwania, nie ma możliwości zwrotu zainwestowanej kwoty, chyba że trener zdecyduje inaczej.

Trener ma prawo zakończyć realizację treningu bez zwrotu wynagrodzenia, gdy:
a) uczestnik podaje informacje niezgodne z deklaracjami w sesji początkowej lub stanem faktycznym;
b) uczestnik rejestruje obrazu lub dźwięk w czasie treningu bez zgody prowadzącego;
c) uczestnik znacząco narusza harmonogram treningu (liczne spóźnienia, odwołania sesji);
c) uczestnik nie wykonuje działań niezbędnych do prawidłowej realizacji treningu;
d) uczestnik narusza zasady dotyczące poufności, w tym w szczególności Informacji Poufnych.


PRAWA AUTORSKIE I POUFNOŚĆ PROGRAMU

Wszelkie materiały w ramach innowacyjnego Programu rozwoju odporności psychicznej online/VR zawierają treści w formie tekstowej, wizualnej lub dźwiękowej, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ich kopiowanie, utrwalanie w każdej formie, rozpowszechnianie lub upublicznianie w charakterze komercyjnym lub do celów prywatnych jest całkowicie zabronione bez zgody właścicieli praw autorskich wyrażonej na piśmie, co podlega ochronie powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności wymienionej ustawy.

Prawa autorskie majątkowe Programu rozwoju odporności psychicznej online/VR, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych jak i liczbowych w najszerszym możliwym zakresie, posiada wyłącznie Dariusz Naruszewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRADMA Dariusz Naruszewicz w Olsztynie, z adresem do doręczeń i stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn, posiadający numer NIP: 8481771079, REGON: 281572626. Psycholog Ewa Waszkiewicz, współautorka treningu i jedyny trener w ramach Projektu OPVR, posiada pisemną zgodę Dariusza Naruszewicza do samodzielnego wykorzystywania utworu do celów komercyjnych, niekomercyjnych, promocyjnych w ramach działalności psychologicznej, realizowanej stacjonarnie w gabinecie przy ul. Mickiewicza 4, 10-549 Olsztyn.

Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje w tym treści i schematy przeprowadzonych rozmów, ankiet, treningów, korespondencji; próbki lub dane, a w szczególności wzory, rysunki, diagramy, wynalazki, pomysły, koncepcje, know-how, techniki, specyfikacje, parametry, oprogramowania komputerowe, informacje handlowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, informacje dotyczące klientów lub dostawców, projektów finansowych, sprzedaży i marketingu, ujawnione uczestnikom przez osoby działające w ramach treningu, niezależnie od sposobu ich ujawnienia (w tym na piśmie, ustnie, wizualnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków przekazu).

Uczestnik jest zobowiązany do:
a) zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, które uzyskał w związku z udziałem w Programie;
b) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu uczestniczenia w Programie;
c) niesporządzania żadnych kopii, reprodukcji lub streszczeń na piśmie Informacji Poufnych poza wypadkami, gdy jest to niezbędne podczas uczestniczenia w Programie;
d) nieujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim;
e) niezwłocznego poinformowania osób odpowiedzialnych za realizowanie Programu o każdym naruszeniu zobowiązania do zachowania poufności.

Zobowiązanie do zachowania poufności, wynikające z zapisów niniejszej informacji, obowiązuje w okresie od dnia przystąpienia do Programu do 10 lat od jego zakończenia.

Organizator zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Programu uczestnika, co do którego powezmą uzasadnione podejrzenie dopuszczenia się złamania powyższych zapisów dotyczących zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy. Wykluczenie będzie jednoznaczne z wykasowaniem wszystkich pozyskanych lub wytworzonych w ramach Programu danych oraz kont dotyczących uczestnika, bez potrzeby podawania przyczyny i jej uzasadnienia.

Organizator w każdym przypadku złamania powyższych zapisów dotyczących zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy przez każdego byłego albo obecnego uczestnika Programu, zastrzega sobie prawo do dochodzenia od niego odszkodowania w celu wyrównania poniesionych start, jak i utraconych korzyści, które mógłby osiągnąć.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.